این نوع ماكت برای بازنمایی افراد، درختان و مبلمان سایت ساخته می شود. در طی مراحل تحقیق پروژه، شكل های دارای مقیاس مشخص در ماكت، حس مقیاس ساختمان را القا می كنند. در مرحله ارائه نیز، درختان ( معمولا بدون حضور انسان ) در سایت نشان داده می شود. مبلمان سایت نیز مانند نیمكت ها، چراغ ها و غیره فقط در ماكت هایی با جزییات زیاد شبیه سازی می شود.
در مطالعات طراحی یا ماكت های نهایی بهتر است پوشش گیاهی و مبلمان سایت را به صورت ساده و انتزاعی نشان دهیم. شبیه سازی های ظریف و ماهرانه از اهمیت ساختمان چه از نظر روانشناختی و چه از نظر پیچیدگی عینی آن می كاهد.
نمونه های ارائه شده در این قسمت، روش های ساده و كارآمدی را برای نشان دادن سبزینگی سایت تا حدی كه برای ساختمان مزاحمت ایجاد نكند نشان می دهد.